• Subcribe to Our RSS Feed

ABCDEF

Úno 5, 2009 by     Žádné komentáře    Rubrika: Články

Autorem článku je Isaac Bonewits

Události posledních několika desetiletí jednoznačně naznačily, jak nebezpečná mohou být některá náboženská a světská uskupení (často jsou nazývána „sektou“ těmi, kdož jsou proti nim) svým členům a také komukoliv jinému, koho mohou ovlivnit. „Vymývání mozku“, bití, zneužívání dětí, znásilňování, vraždy, hromadné sebevraždy, vojenský výcvik a pašování zbraní, vměšování se do veřejné správy, mezinárodní terorismus a další – toto všechno jsou činy, ze kterých byli vůdcové a členové mnoha skupin obviněni, a v přespříliš mnoho případech tato obvinění byla pravdivá. Toto nebylo příliš překvapivé pro historiky nebo pro jiné badatele v náboženstvích, která jsou většinou označována jako „nová“ (bez ohledu na to, jak tato náboženství mohou být stará v kulturách svého původu). Menšinové skupiny, obzvláště ty náboženské, jsou mnohdy obviňovány ze zločinů členy aktuální většiny. V mnoha směrech, například „Mormoni“ byli „Moonisty“ 19. století – alespoň ve smyslu neobvyklé menšinové cesty víry, kterou mnozí v dané době shledávali „šokující“– a členové Církve Sjednocení mohli být před sto lety tak „úctyhodní,“ jako jsou dnes členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dní.

isaac-bonewits2

Nicméně, navzdory všem historickým a filozofickým varováním, která by mohla být zmíněna, běžní lidé, kteří se setkávají s přáteli či svými blízkými, vstupujícími do jedné z „neobvyklých“ skupin, a nebo zvažující, že se k nějaké sami přidají, potřebují relativně jednoduchý způsob zhodnocení, za jaká nebezpečí nebo hrozby může být daná skupina odpovědná, bez toho, aniž by se vystavovali vlivu skupiny, nebo bez toho, aby ji hodnotili výhradně na teologické či ideologické úrovni (běžná metoda používaná antisektářskými skupinami).

V roce 1979 jsem vytvořil hodnotící nástroj, který nyní nazývám „Vylepšený Bonewitsův evaluační dotazník nebezpečnosti sekt“ ( Advanced Bonewits’ Cult Danger Evaluation Frame), nebo zkráceně „ABCDEF“ (protože zhodnocení takovýchto skupin by mělo patřit mezi základní dovednosti). Kopie tohoto dotazníku byla začleněna do letošní upravené reedice mé knihy, Real Magic. Uvědomuji si jeho nedostatky, ale myslím si, že může být efektivně použit k tomu, aby oddělil neškodné skupiny od těch nebezpečných a rozlišil zhoubné skupiny od těch, které jsou pouze neobvyklé pro daného pozorovatele. Zpětná vazba od těch, kteří se pokusili použít tento dotazník, je vždy vítána. Nepřímá zpětná vazba, ve smyslu počtu výskytů „ABCDEF“ na síti a mimo síť, je velmi příznivá. Byl použit FBI v jejich „Meddigo Report,“ zprávě o sektách založených na Bibli (které opravdu obtěžovaly některé členy religiózní říše). Byl také použit vládou Jihoafrické unie v její zprávě o minoritních náboženstvích. To nedávno vyústilo v legalizaci manželství párů stejného pohlaví. Také se objevil v několika knihách jiných pohanských autorů jako součást diskuze o výběru morálních učitelů a skupin.

Účel tohoto evaluačního dotazníku je pomoci jak amatérským, tak profesionálním pozorovatelům, zahrnujíce současné členy a nebo uvažující o členství v různých organizacích (včetně religiózních, okultních, psychologických nebo politických uskupení), aby určili, daná skupina, ve srovnání s ostatními skupinami, může mýt nebezpečná pro psychické či mentální zdraví svých členů a jiných lidí ve sféře jejího vlivu. Nemohu mluvit o „spirituálních nebezpečenstvích,“ pokud jsou vůbec nějaká, která by připadala v úvahu, z jednoduchého důvodu, že cesta jedné osoby k osvícení či ke „spasení“ je mnohdy jinými chápána jako cesta k nevědomosti, či k „zatracení.“

Obecně platí, že čím vyšší celkové skóre daná skupina má (je více vpravo ve škále), tím více se předpokládá, že je nebezpečná. Ačkoliv je zřejmé, že mnohá z hodnocení jsou subjektivní, je stále možné činit praktické úsudky při používání dotazníku, přinejmenším při rozhodování „je tato skupina více nebezpečná, než támhleta?“ Toto platí, pokud jsou jednotlivá číselná ohodnocení založena na přesném a nezaujatém pozorování reálného chování dané skupiny a jejího nejvyššího vedení (jako odlišného od oficiálních prohlášení). To znamená, že si musíte dávat pozor na to, co vedení druhého a třetího řádu říká a dělá stejně (a nebo více) jako nejvyšší vedení – především „hodnověrná popíratelnost“ není současným vynálezem.

Tento dotazník může být použit rodiči, reportéry, vyšetřovacími agenty, studenty sociálních věd a jinými, co se zajímají o zhodnocení skutečné nebezpečnosti dané skupiny či hnutí. Samozřejmě, různí pozorovatelé dosáhnou různých úrovní přesnosti, což je ovlivněno sofistikovaností jejich číselného hodnocení v každé otázce. Jejich srovnání relativní nebezpečnosti či neškodnosti jednotlivých skupin bude přiměřeně správné, přinejmenším pro vlastní prospěch hodnotitelů. Na druhou stranu, lidé co nemohou doznat, že konkurenční cesty víry mohou mít jakkoliv pozitivní duchovní hodnotu pro kohokoliv, zjistí, že „ABCDEF“ je strašně nepoužitelný pro propagaci jejich vlastních teologických programů. Ještě hůře, tito členové „religiózní říše“ a jejich spříznění teokraté zjistí, že jejich vlastní organizace (a taky pár velkých hlavních církví) jsou mnohem více „sektářské“ než mnoho minoritních cest víry, kterým krutě odporují.

Mělo by být řečeno, že „ABCDEF“ je založen jednak na moderních psychologických teoriích o mentálním zdraví a osobním růstu, a také na mnoha letech mých zkušeností, kdy jsem se podílel na pozorováních a historických výzkumech minoritních cest víry. Lidé, kteří si myslí, že relativismus a anarchie jsou stejně nebezpečné duševnímu zdraví jako absolutismus a autoritářství, by měli (alespoň si myslím) skupiny se skóre u obou extrémů (jak vysoké tak nízké) zařazovat jako stejně nebezpečné. Pokud jde o psychické zdraví, bohužel jak historické záznamy, tak současné události jednoznačně naznačují směr, ve kterém jsou největší hrozby. Především skupiny s nízkým skóre většinou mají tak malé šance na přežití či růst, že si zřídka vyvinou schopnost páchat zvěrstva velkého rozsahu, i kdyby měly filozofické či politické inklinace k takovému činění.

Vylepšený Bonewitsův evaluační dotazník nebezpečnosti sekt
(verze 2.6)

 

Faktor:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nízký    Vysoký

1

Interní
řízení:
 Míra interní politické a
sociální moci vykonávána vůdcem (vůdci) nad členy; nedostatek
jednoznačně definovaných práv členů v organizaci.

2

Externí
řízení:
 Míra požadované či
získané externí politické a sociální moci; důraz na řízení externího
sociálního a politického chování členů.

3

Prohlašovaná
moudrost/znalost 
vůdce (vůdců);
míra prohlašované či mlčky předpokládané neomylnosti ohledně rozhodnutí
či vědeckých/náboženských výkladů; počet a úroveň neověřených a/nebo
neověřitelných prohlašovaných pověření.

4

Přičítaná
moudrost/znalost
 vůdce (vůdců)
mezi členy; míra důvěry v rozhodnutí či vědecké/náboženské výklady
vůdce (vůdců); míra nepřátelství členů proti interním či externím
kritikům a/nebo snahám o prověření.

5

Dogma:
nekompromisnost učených konceptů o realitě; míra strnulosti výchozího
učení či „fundamentalismu;“ nepřátelství vůči názorům o podmíněnosti
poznání a situace.

6

Verbování:Úsilí věnované na přilákání nových členů; míra
snahy o konvertování; požadavek pro všechny členy, aby přiváděli nové.

7

Čelní
skupiny:
 Počet dceřiných skupin
používajících odlišná jména od hlavní skupiny, obzvláště když jsou
spojení skrytá.

8

Jmění: Množství peněz a/nebo vlastnictví patřící skupině
a nebo po kterém skupina touží; důraz na členské příspěvky; ekonomický
životní styl vůdce (vůdců) ve srovnání s běžnými členy.

9

Sexuální
manipulace
 členů vůdcem (vůdci)
netantrických skupin; množství kontroly vykonávané nad sexualitou členů
ve smyslu sexuální orientace, sexuálního chování, a/nebo výběru
partnerů.

10

Zvýhodňování
na základě sexuálních vztahů:

Zvýhodňující čí preferující přístup závisející na sexuální aktivitě s
vůdcem (vůdci) netantrických skupin.

11

Cenzura:Míra kontroly nad přístupem členů k vnějším
názorům na skupinu, na její nauku, či vůdce.

12

Izolace: Míra úsilí udržet členy před komunikací s nečleny,
včetně rodiny, přátel a partnerů.

13

Kontrola
odpadlíků:
 Intenzita úsilí
směrujícího k ochraně před odpadlíky, či před jejich návratem.

14

Násilí: Míra schvalování, když je užito skupinou a nebo
pro skupinu, její nauku či vůdce.

15

Paranoia: Míra strachu týkajícího se reálných či
imaginárních nepřátel; přehánění vnímání síly oponentů; převaha
konspiračních teorií.

16

Neúprosnost:Míra nesouhlasu týkající se vtipů o skupině, jejím
učení, či jejím/jejich vůdci/vůdcích

17

Oddání
se Vůli:
 Míra důrazu na členy, že
nejsou zodpovědní za osobní rozhodnutí; stupeň individuálního zbavení
se odpovědnosti vytvořený skupinou, jejím učením, nebo jejím vůdcem
(vůdci).

18

Přetvářka:Míra schvalování činů, které skupina oficiálně
považuje za nemorální či neetické, pokud jsou činěny skupinou či pro
skupinu, její učení nebo jejího vůdce; vůle k porušení prohlašovaných
principů skupiny kvůli politickému, psychologickému, sociálnímu,
ekonomickému, vojenskému či jinému zisku.

Copyright © 1979, 2008 c.e. Isaac Bonewits. Tento text je přeložen bez jakýchkoliv úprav z anglického originálu: http://www.neopagan.net/ABCDEF.html Text může být volně distribuován po síti, pokud není nijak editován a pokud zachovává číslo verze dotazníku.

Máte co dodat? Zanechte nám komentář!

XHTML: Můžete použít následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>